Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 5

Przedszkole Publiczne nr 5
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz osób sprawujących funkcję i kompetencję


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
 • p. o. Dyrektora przedszkola - mgr Beata Kaliciak
Do kompetencji dyrektora należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
 • opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
 • przekazywanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,
 • opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną, z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca odpowiedni zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego.
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznawanie nagród lub karanie pracowników,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalny i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
 • informuje w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2016-12-28 11:44:34)
Informację zmodyfikował(a): Patrycja Kacperak (2023-09-11 08:05:51)
Liczba odwiedzin: 1622
Do góryStopka

Zamknij